Privacybeleid Netwerkcafé Veendam

Netwerkcafé Veendam, gevestigd aan Hereweg 55, 9651 AB Meeden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

https://vanenvoorwerkzoekenden.nl

Correspondentie adres

Hereweg 55
9651 AB Meeden

Richard Bonsing is de Functionaris Gegevensbescherming van Netwerkcafé Veendam. Hij is te bereiken via webmaster@vanenvoorwerkzoekenden.nl of via telefoonnummer 06-42545939.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Netwerkcafé Veendam verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via webmaster@vanenvoorwerkzoekenden.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Netwerkcafé Veendam verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en andere relevante informatie over bijeenkomsten in het kader van zoeken naar werk, uw rechten en plichten in het kader van werk.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Netwerkcafé Veendam analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Netwerkcafé Veendam verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze subsidieaanvraag.

Geautomatiseerde besluitvorming

Netwerkcafé Veendam neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Netwerkcafé Veendam) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Netwerkcafé Veendam bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens Bewaartermijn Reden
Personalia (voor- en achternaam, geslacht, e-mailadres) Maximaal 5 jaar, tenzij u anders aangeeft aan de Functionaris Gegevensbescherming of zelf actief uw gegevens verwijdert middels uitschrijving op onze nieuwsbrief of zelf actief uw profiel van de website verwijdert indien van toepassing. Deze gegevens blijven bewaard gedurende het vastgestelde termijn voor functionele doeleinden, zodat u gebruik kunt maken van de aangeboden diensten.
Telefoonnummer Maximaal 5 jaar, tenzij met u anders is afgesproken. Alleen telefoonnummers van medewerkers van het Netwerkteam worden bewaard, evenals de telefoonnummers van de instanties waarmee Netwerkcafé Veendam contact heeft. Telefoonnummers worden bewaard om gemakkelijk contact te kunnen houden.
IP-adres Onbepaalde tijd Om de beveiliging van de website te kunnen waarborgen worden IP-adressen van kwaadwillenden op een blacklist verwerkt.
Analyse data (Locatiegegevens, Gegevens over uw activiteiten op onze website, Internetbrowser en apparaat type) Maximaal 5 jaar Deze gegevens komen tot stand door het gebruik van de website en worden gebruikt om de website en de diensten te verbeteren.
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch Maximaal 5 jaar, tenzij u anders aangeeft aan de Functionaris Gegevensbescherming of zelf actief uw gegevens verwijdert middels uitschrijving op onze nieuwsbrief of zelf actief uw profiel van de website verwijdert. Deze gegevens blijven bewaard gedurende het vastgestelde termijn voor functionele doeleinden, zodat u gebruik kunt maken van de aangeboden diensten.

Delen van persoonsgegevens met derden

Netwerkcafé Veendam verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Netwerkcafé Veendam blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Netwerkcafé Veendam gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Netwerkcafé Veendam en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar webmaster@vanenvoorwerkzoekenden.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Netwerkcafé Veendam zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Netwerkcafé Veendam wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Netwerkcafé Veendam neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via webmaster@vanenvoorwerkzoekenden.nl

 

Versie 20180610.03, laatst bijgewerkt op 10 juni 2018

Spread the love